8,979,145
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - October 31st, 2018

- Fixed a longstanding bug that caused units to attack more slowly than expected at certain attack speeds.
- Fixing a bug that caused Morphling to not gain stats when leveling up while morphed.
- Fixed a bug that allowed the Silence from Riki's Smoke Screen to be applied to units with Spell Immunity.
- Fixed a bug that caused Monkey King to become disabled when Feared during Primal Spring channeling.
- Fixed post-game scoreboard text not clipping correctly with long strings.