8,279,773
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - December 3rd, 2019

Snapfire
- Lil' Shredder mana cost increased from 75 to 90
- Lil' Shredder damage reduced from 45/60/75/90 to 40/55/70/85
- Lil' Shredder attack speed slow per stack reduced from 20/25/30/35 to 15/20/25/30
- Firesnap Cookie cooldown reduced from 24/22/20/18 to 24/21/18/15
- Firesnap Cookie projectile speed increased from 800 to 1000
- Firesnap Cookie cast point reduced when used on self from 0.4 to 0.3

- fixed Rubick Arcana cape not changing color when stealing spells from Void Spirit or Snapfire