10,564,843
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - March 16th, 2018

- A random hero challenge will be selected for you if one is not selected before the game.
- Fixed a visual bug with Storm Spirit's Static Remnant.
- Fixed a visual bug with Dark Willow's ambient particles.
- Fixed the text alignment of chat between players with badges and players without.

Dota 2 Update #2 - March 15, 2018

- Fixed various bugs with Dota Plus Assistant suggestions

Dota 2 Update - March 15, 2018

7.11:
==

* This version is focused on changing how the gold and buyback formulas work

* Buyback cost changed from 100 + ( Level * Level * 1.5) + (Time * 0.25) to 100 + Networth / 13
* Buyback no longer reduces gold earned after respawning

* AoE gold for the losing team no longer scales with the overall team networth difference, just the individual networth of the dying hero. Previously, a core on your team doing really well meant that a support on your team dying gave an increasing amount of gold to the enemy.

- The comeback component is now just: ( DyingHeroNetWorth * 0.026 + 70 ) / # of killers

This takes the place of the components below that considers Networth
For example in the 1 killer case, it replaces (NetWorthEarlyFactor * 90 + NetWorthFactor * 0.03375).
Like the previous formula, it is only given to the losing team.

* The gold multiplier based on the dying hero's net worth rank changed from 1.2/1.1/1.0/0.9/0.8 to 1.2/1.05/0.9/0.75/0.6


* For reference, the previous AoE gold formula is listed below:

Terms:
--

NetWorthDifference = ( EnemyTeamNetWorth / AlliedTeamNetWorth ) - 1 [With a min of zero and a max of 1]
NetWorthFactor = NetWorthDifference * VictimNetWorth
NetWorthEarlyFactor (for when Enemy has more NW) = ( EnemyTeamNetWorth - AlliedTeamNetWorth ) / 4000 [Has a max of 1]
NetWorthPoorFactor = 1.3 - 0.1 * NetWorthRank (dying's hero's networth rank)
NetWorthRankingFactor (hero's rank amongst allies involved in the kill): For 1/2/3/4/5 from poorest to richest are: { 1 } / { 1.3, 0.7 } / { 1.3, 1.0, 0.7 } / { 1.3, 1.1, 0.9, 0.7 } / { 1.3, 1.15, 1.0, 0.85, 0.7}

Formula:
--
1 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 126 + 4.5 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 90 + NetWorthFactor * 0.03375 )
2 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 63 + 3.6 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 67.5 + NetWorthFactor * 0.03375 )
3 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 31.5 + 2.7 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 45 + NetWorthFactor * 0.03375 )
4 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 22.5 + 1.8 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 31.5 + NetWorthFactor * 0.027 )
5 Killer: NetWorthPoorFactor * NetWorthRankingFactor * ( 18 + 0.9 * VictimLevel + NetWorthEarlyFactor * 22.5 + NetWorthFactor * 0.02025 )

Dota 2 Update - March 8th 2018

* Fixed Nullifier applying its Mute to sleeping units

Dota 2 Update - March 4th, 2018

* Fixed Penitence being able to pierce Spell Immunity if the target becomes immune after the projectile is fired