13,418,668
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update #2 - February 17th, 2017

- Fixed a bug where the achievement rewards for tipping other players were not being granted. All rewards have been retroactively granted.
- Fixed disassembling an item not considering the original item slot for the components.
- Fixed the display of talents for spectators.

Dota 2 Update - February 17th 2017

- Fixed a bug preventing item combines from building the item into the inventory slot that contained a recipe used in the combine.
- Added a new feature in the Shop UI that allows players to request item suggestions from teammates during the game.
- Fixed a number of bugs with the query panel.

Dota 2 - February 16th 2017

* Fixed Necrophos Ghost Shroud not preventing Physical damage from spells
* Fixed Shadow Dance lasting 0.5 seconds longer than intended when he doesn't have Scepter
* Fixed Berserker's Blood attack speed bonus not affecting illusions

Dota 2 Update - February 15th, 2017

- Fixed bots getting stuck when placing a ward by the top dire rune.
- Fixed a bug with minimap rendering on some systems.

Dota 2 Update - February 13th, 2017

- Added Drag & Drop of items in your inventory in the pre-game strategy panel.
- Fixed a bug where in Chinese lines after newlines were sometimes not being drawn.
- Desaturated the default items in the hero loadout screens.

[ Dota Custom Game Animations ]
- Added ability for Dota custom games to register custom animation lua scripts to run when a model loads.
Before a model is loaded (ie. at the beginning of addon_game_mode.lua) you must register a custom animation script:
RegisterCustomAnimationScriptForModel( "models/heroes/medusa/medusa.vmdl", "animation/heroes/medusa/medusa_custom.lua" )