Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.25b

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Trusty Shovel
  • Το πακέτο Town Portal Scroll μειώθηκε από 2 σε 1
Ring of Tarrasque
  • Το κόστος αυξήθηκε από 600 σε 650
Necronomicon
  • Το κόστος ενέργειας αυξήθηκε από 50 σε 150

ΗΡΩΕΣ

Lycan
  • Η βασική ζημιά μειώθηκε κατά 6
Talents
  • Το ταλέντο επιπέδου 20 μειώθηκε από +8 δευτ. διάρκεια Shapeshift σε +6 δευτ.
  • Το ταλέντο επιπέδου 25 μειώθηκε από +3 κλητεύσεις λύκων σε +2
Weaver
  • Η απόκτηση σβελτάδας μειώθηκε από 3.6 σε 3.1
Shukuchi
  • Η πρόσθετη ταχύτητα του Shukuchi μειώθηκε από 220/240/260/280 σε 200/220/240/260