Πρόσφατες ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

7.27

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Necronomicon
 • Δεν παρέχει πλέον Archer Aura (η ταχύτητα κίνησης/επίθεσης των μονάδων του necronomicon αυξάνεται με το ίδιο ποσό που παρείχε η αύρα)
 • Ο τύπος ζημιάς επίθεσης άλλαξε από Διαπεραστική σε Ήρωα και το ποσό ζημιάς προσαρμόστηκε έτσι ώστε το σύνολο να είναι -57% ενάντια σε κριπάκια, -10% εναντίον κτηρίων και +26% εναντίον ηρώων
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 3/3.5/4 σε 2/3/4
 • Το Last Will δεν προκαλεί πλέον ζημιά μέσω μαγικής απροσβλητότητας


Helm of the Dominator
 • Δεν παρέχει πλέον αύρα ζημιά και αναγέννησης
 • Η κυριαρχία τώρα δίνει επίσης στο κριπάκι μια επαύξηση που παρέχει +40 βασική ζημιά, +12 αναγέννηση ζωής και +4 ανανέωση ενέργειας
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 60 σε 45
 • Η συνταγή είναι τώρα Helm of Iron Will, Crown και μια συνταγή 725 χρυσού
 • Οι παθητικές επαυξήσεις είναι τώρα +6 άμυνα, +6 αναγέννηση ζωής και +6 σε όλα τα στατιστικά


Vladmir's Offering
 • Τώρα απαιτεί Morbid Mask, Blades of Attack, Ring of Basilius και μια συνταγή 600 χρυσού (το συνολικό κόστος αυξήθηκε από 2300 σε 2375)
 • Δεν παρέχει πλέον αύρα +3 άμυνας
 • Δεν παρέχει πλέον +5 σε όλα τα στατιστικά
 • Η αύρα κλοπής ζωής μειώθηκε από 20% σε 15%
 • Τώρα παρέχει αύρα +18% ζημιάς
 • Η ανανέωση ενέργειας αυξήθηκε από 1.5 σε 2


Drum of Endurance
 • Τώρα απαιτεί Crown, Sage's Mask, Windlace και συνταγή 600 χρυσού
 • Δεν παρέχει πλέον αύρα 20 ταχύτητας επίθεσης
 • Τώρα παρέχει +6 σε όλα τα χαρακτηριστικά, +1.5 ανανέωση ενέργειας και +20 επιπλέον ταχύτητα κίνησης
 • Η επιπλέον ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από +35 σε +45
 • Η ενεργή ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε από 12% σε 13%


Buckler
 • Η αύρα άμυνας μειώθηκε από 2.5 σε 2
Mekansm
 • Τώρα απαιτεί Buckler αντί για Chainmail (το συνολικό κόστος παραμένει το ίδιο)
 • Τώρα παρέχει αύρα +3 άμυνας
 • Η άμυνα εαυτού μειώθηκε από +6 σε +4
 • Δεν παρέχει πλέον +4 σε όλα τα στατιστικά
Guardian Greaves
 • Τώρα παρέχει αύρα +3 άμυνας
 • Δεν παρέχει πλέον +5 σε όλα τα στατιστικά
 • Η άμυνα εαυτού μειώθηκε από +6 σε +4


Crimson Guard
 • Δεν παρέχει πλέον +3 σε όλα τα στατιστικά
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 46 σε 40


Blade Mail
 • Τώρα έχει συνταγή 500 χρυσού αντί για χρήση Robe of the Magi
 • Δεν παρέχει πλέον +8 ευφυΐα
 • Η επιπλέον άμυνα αυξήθηκε από 6 σε 7
 • Τώρα έχει ένα παθητικό μέρος που επιστρέφει 20 + 20% της ζημιάς επίθεσης
 • Η επιστρεφόμενη ζημιά ενεργοποίησης μειώθηκε από 100% σε 80%


Blitz Knuckles
 • Νέο βασικό αντικείμενο. Κοστίζει 1000 χρυσό και παρέχει +35 ταχύτητα επίθεσης.
Monkey King Bar
 • Τώρα απαιτεί Blitz Knuckles αντί για Quarterstaff
 • Η ζημιά μειώθηκε από 52 σε 42
 • Η ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από +10 σε +35


Oblivion Staff
 • Η επιπλέον ζημιά αυξήθηκε από 10 σε 15
Orchid Malevolence
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 5.5 σε 4
 • Η ευφυΐα μειώθηκε από 25 σε 20
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 775 σε 475 (το συνολικό κόστος μειώθηκε από 3875 σε 3475)


Shadow Amulet
 • Το κόστος μειώθηκε από 1400 σε 1000
 • Δεν παρέχει πλέον +20 ταχύτητα επίθεσης
Glimmer Cape
 • Τώρα συνδυάζεται από Shadow Amulet, Cloak και Gloves of Haste
Shadow Blade
 • Τώρα συνδυάζεται από Shadow Amulet, Blitz Knuckles και Broadsword
 • Η ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 30 σε 35
 • Η ζημιά μειώθηκε από 27 σε 25


Echo Sabre
 • Η επιβράδυνση τώρα εφαρμόζεται μόνο από πραγματικούς ήρωες
Silver Edge
 • Τώρα απαιτεί Echo Sabre αντί για Ultimate Orb
 • Now provides +40 Damage, +45 Attack Speed, +12 Strength, +10 Intelligence and +1.5 Mana Regen (keeps the other benefits from components)


Bracer
 • Η δύναμη/ευφυΐα/σβελτάδα μειώθηκαν από 6/3/3 σε 5/2/2
 • Δεν παρέχει πλέον +4% μαγική αντοχή
 • Τώρα παρέχει +3 ζημιά και +0.75 αναγέννηση ζωής
Wraith Band
 • Η δύναμη/ευφυΐα/σβελτάδα μειώθηκαν από 6/3/3 σε 5/2/2
 • Τώρα παρέχει +1.5 άμυνα και +5 ταχύτητα επίθεσης
Null Talisman
 • Η δύναμη/ευφυΐα/σβελτάδα μειώθηκαν από 6/3/3 σε 5/2/2
 • Τώρα παρέχει +0.6 ανανέωση ενέργειας και +3% ενίσχυση ξορκιών


Ring of Regen
 • Η αναγέννηση ζωής μειώθηκε από 1.75 σε 1.5
 • Το κόστος μειώθηκε από 225 σε 175
Sage's Mask
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 1 σε 0.6
 • Το κόστος μειώθηκε από 225 σε 175
Ring of Protection
 • Το κόστος αυξήθηκε από 150 σε 175
Ring of Basilius
 • Το κόστος συνταγής αυξήθηκε από 200 σε 250 (συνολική τιμή παραμένει 425)
Headdress
 • Το κόστος συνταγής αυξήθηκε από 200 σε 250 (συνολική τιμή παραμένει 425)
Buckler
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 225 σε 200 (συνολική τιμή παραμένει 375)
Urn of Shadows
 • Το κόστος συνταγής αυξήθηκε από 310 σε 345 (συνολική τιμή παραμένει 840)
Pipe of Insight
 • Το κόστος συνταγής άλλαξε από 1200 σε 1250 (το συνολικό κόστος παραμένει 3425)
Tranquil Boots
 • Η μη σπασμένη ταχύτητα μειώθηκε από 75 σε 70 (συνολικό κόστος μειώθηκε από 975 σε 925)
 • Η σπασμένη ταχύτητα μειώθηκε από 50 σε 45 (το συνολικό κόστος μειώθηκε από 975 σε 925)


Kaya
 • Δεν παρέχει πλέον +12% μείωση απώλειας ενέργειας
 • Τώρα παρέχει +24% ενίσχυση ανανέωσης ενέργειας
Yasha and Kaya
 • Δεν παρέχει πλέον +18% μείωση απώλειας ενέργειας
 • Τώρα παρέχει +30% ενίσχυση ανανέωσης ενέργειας
Kaya and Sange
 • Δεν παρέχει πλέον +18% μείωση απώλειας ενέργειας
 • Τώρα παρέχει +30% ενίσχυση ανανέωσης ενέργειας
Bloodstone
 • Δεν παρέχει πλέον +12% μείωση απώλειας ενέργειας


Yasha and Kaya
 • Η ενίσχυση ξορκιών αυξήθηκε από 14% σε 16%
Kaya and Sange
 • Η ενίσχυση ξορκιών αυξήθηκε από 14% σε 16%


Sange
 • Δεν παρέχει πλέον ενίσχυση κλοπής ζωής ξορκιών (το ίδιο για τις αναβαθμίσεις του)
Kaya
 • Τώρα παρέχει 24% ενίσχυση κλοπής ζωής ξορκιών
Kaya and Sange
 • Τώρα παρέχει 30% ενίσχυση κλοπής ζωής ξορκιών
Yasha and Kaya
 • Τώρα παρέχει 30% ενίσχυση κλοπής ζωής ξορκιών
Bloodstone
 • Τώρα παρέχει 30% ενίσχυση κλοπής ζωής ξορκιών


Soul Booster
 • Τώρα παρέχει +10% μαγική αντοχή
Bloodstone
 • Τώρα παρέχει +10% μαγική αντοχή
Octarine Core
 • Τώρα παρέχει +10% μαγική αντοχή


Bloodstone
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 250 σε 85


Voodoo Mask
 • New basic item. Grants +12% Spell Lifesteal (2.5% against creeps). Costs 900 Gold.
Octarine Core
 • Τώρα απαιτεί Soul Booster, Voodoo Mask και συνταγή κόστους 900 (το συνολικό κόστος μειώθηκε από 5900 σε 5000)
 • Δεν παρέχει πλέον επιπλέον ευφυΐα


Veil of Discord
 • Τα χαρακτηριστικά μειώθηκαν από +9 σε +4
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 1150 σε 650
 • Η επαναφόρτιση αυξήθηκε από 20 σε 25
 • Η ενίσχυση ξορκιών μειώθηκε από 20% σε 18%


Holy Locket
 • Μπορεί πλέον να στοχεύσει συμμαχικές μονάδες με την ενεργοποίηση. Βεληνεκές εκτέλεσης 500


Soul Ring
 • Τώρα απαιτεί 2x Gauntlets of Strength, Ring of Protection, και μια συνταγή 350 χρυσού (ίδιο συνολικό κόστος)
 • Τώρα παρέχει +6 δύναμη και +2 άμυνα
 • Δεν παρέχει πλέον +2.25 αναγέννηση ζωής


Hyperstone
 • Η επιπλέον ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 55 σε 60
Assault Cuirass
 • Η αύρα επιπλέον ταχύτητας επίθεσης αυξήθηκε από +25 σε +30
 • Δεν παρέχει πλέον +5 σε όλα τα στατιστικά
Bloodthorn
 • Η ταχύτητα επίθεσης αυξήθηκε από 85 σε 90


Battle Fury
 • Τώρα απαιτεί Claymore αντί για Mithril Hammer
 • Η ζημιά μειώθηκε από 60 σε 55
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 3.75 σε 3.25


Broadsword
 • Η ζημιά μειώθηκε από 16 σε 15
Crystalys
 • Η ζημιά μειώθηκε από 34 σε 32
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 700 σε 500


Cloak
 • Το κόστος μειώθηκε από 550 σε 450
Hood of Defiance
 • Το κόστος συνταγής αυξήθηκε από 200 σε 300 (συνολικό κόστος παραμένει το ίδιο)


Satanic
 • Τώρα έχει μια συνταγή 500 χρυσού


Meteor Hammer
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 28 σε 24
 • Η διάρκεια σαστίσματος μειώθηκε από 2 σε 1.75
 • Η συνταγή τώρα είναι Perseverance, Crown και συνταγή 250 χρυσού
 • Τώρα παρέχει +8 όλα τα στατιστικά, +6.5 αναγέννηση ζωής και +2.5 ανανέωση ενέργειας


Spirit Vessel
 • Δεν έχει πλέον αύρα μείωσης θεραπείας
 • Η αναγέννηση φόρτισης αυξήθηκε από 30 σε 40
 • Η ζημιά ανά δευτερόλεπτο φόρτισης αυξήθηκε από 25 σε 35
 • Η μείωση αναγέννησης ζωής εχθρών αυξήθηκε από -35% σε -45%
Shiva's Guard
 • Το κύμα παγώματος τώρα επίσης εφαρμόζει 25% μείωση θεραπείας στην περιοχή
 • Το κόστος συνταγής αυξήθηκε από 650 σε 750


Dagon
 • Η συνταγή τώρα είναι Belt of Strength, Band of Elvenskin, Robe of the Magi και συνταγή 1300 χρυσού
 • Τώρα παρέχει +6/8/10/12/14 σε όλα τα χαρακτηριστικά


Heart of Tarrasque
 • Δεν παρέχει πλέον +10 αναγέννηση ζωής ούτε ενίσχυση θεραπείας/αναγέννησης
 • Τώρα παρέχει παθητικά 1% αναγέννηση ζωής
 • Ενώ βρίσκεται εκτός μάχης, παρέχει +50% ενίσχυση αναγέννησης ζωής
 • Η δύναμη μειώθηκε από +45 σε +40
 • Το κόστος συνταγής αυξήθηκε από 400 σε 650


Eye of Skadi
 • Η μείωση θεραπείας αυξήθηκε από 35% σε 40%
 • Η επιβράδυνση άλλαξε από 20/45 σε 25/50


Quelling Blade
 • Το κόστος μειώθηκε από 150 σε 130
 • Η επιπλέον αγχέμαχη ζημιά μειώθηκε από 18 σε 15
 • Η επιπλέον τηλέμαχη ζημιά μειώθηκε από 5 σε 6


Linken's Sphere
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 1200 σε 900
Abyssal Blade
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης μειώθηκε από 600 σε 550
Heaven's Halberd
 • Η αποφυγή μειώθηκε από 25% σε 20%
Dragon Lance
 • Η σβελτάδα αυξήθηκε από 12 σε 14
Hand of Midas
 • Ο πολλαπλασιαστής εμπειρίας αυξήθηκε από 185% σε 210%
Refresher Orb
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 195 σε 180
Ultimate Orb
 • Το κόστος μειώθηκε από 2150 σε 2050
Infused Raindrop
 • Η ανανέωση ενέργειας μειώθηκε από 0.9 σε 0.8
Nullifier
 • Η ταχύτητα βλήματος αυξήθηκε από 750 σε 1000
Aghanim's Scepter
 • Το κόστος συνταγής του Aghanim's Blessing μειώθηκε από 1800 σε 1600
Aether Lens
 • Το κόστος συνταγής μειώθηκε από 600 σε 550
Boots of Travel
 • Μειώνει την επαναφόρτιση από 40 σε 30


Smoke of Deceit
 • Το κόστος μειώθηκε από 80 σε 50
Sentry Ward
 • Η επαναφόρτιση αναπλήρωσης μειώθηκε από 90 σε 85
Tome of Knowledge
 • Το κόστος μειώθηκε από 150 σε 75


Gloves of Haste
 • Μετακινήθηκε από την κατηγορία αγοράς Διάφορα στον Εξοπλισμό μαζί με άλλα αντικείμενα ταχύτητας επίθεσης
Mango Tree
 • Το βεληνεκές απόκτησης για τα μάνγκο άλλαξε από την προεπιλογή 150 σε 300
 • Τώρα έχει ένα εικονίδιο στον μικρό χάρτη
 • Δεν πέφτει πλέον αν έχει πέσει ένα άλλο αναλώσιμο αντικείμενο στην ίδια βαθμίδα
Iron Talon
 • Η ενεργή ζημιά μειώθηκε από 50% σε 40%
Royal Jelly
 • Δεν πέφτει πλέον αν έχει πέσει ένα άλλο αναλώσιμο αντικείμενο στην ίδια βαθμίδα
Broom Handle
 • Το βεληνεκές επίθεσης αυξήθηκε από +35 σε +50
Faded Broach
 • Η ταχύτητα κίνησης μειώθηκε από 25 σε 20
Arcane Ring
 • Η άμυνα μειώθηκε από +3 σε +2

Vampire Fangs
 • Η νυχτερινή όραση αυξήθηκε από 250 σε 300
Philosopher's Stone
 • Η μείωση ζημιάς μειώθηκε από -35 σε -30
Essence Ring
 • Η επαναφόρτιση αυξήθηκε από 20 σε 25
Clumsy Net
 • Το βεληνεκές εκτέλεσης μειώθηκε από 650 σε 600
 • +6 όλα τα στατιστικά σε +5

Greater Faerie Fire
 • Δεν πέφτει πλέον αν έχει πέσει ένα άλλο αναλώσιμο αντικείμενο στην ίδια βαθμίδα
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 35 σε 40
Repair Kit
 • Δεν πέφτει πλέον αν έχει πέσει ένα άλλο αναλώσιμο αντικείμενο στην ίδια βαθμίδα
 • Τώρα έχει επαναφόρτιση 60 δευτερολέπτων
 • Η αναγέννηση ζωής αυξήθηκε από +20 σε +25
Spider Legs
 • Η επαναφόρτιση αυξήθηκε από 10 σε 12
Enchanted Quiver
 • Διορθώθηκε να παρέχει μόνιμα +400 βεληνεκές για το Tempest Double
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 6 σε 5
Orb of Destruction
 • Η μείωση άμυνας μειώθηκε από -5 σε -4
 • Η επιβράδυνση άλλαξε από 20/10% σε 25/15%
Mind Breaker
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 20 σε 15
Titan Sliver
 • Η βασική ζημιά αυξήθηκε από +16% σε +20%
 • Η αντίσταση κατάστασης μειώθηκε από +16% σε +12%
Paladin Sword
 • Η ζημιά αυξήθηκε από 17 σε 20
 • Η κλοπή ζωής μειώθηκε από 17% σε 16%
 • Η ενισχύσεις θεραπείας μειώθηκαν από 17% σε 14%

Prince's Knife
 • Η επαναφόρτιση μειώθηκε από 12 σε 10
Flicker
 • Τώρα έχει ελάχιστο 200 βεληνεκές τηλεμεταφοράς
 • Το μέγιστο βεληνεκές μειώθηκε από 450 σε 400
Illusionist's Cape
 • Η εισερχόμενη ζημιά ψευδαίσθησης αυξήθηκε από 150% σε 200%
Havoc Hammer
 • Η ακτίνα επίδρασης αυξήθηκε από 350 σε 400
 • Η βασική ζημιά επίδρασης αυξήθηκε από 225 σε 275
Magic Lamp
 • Η θεραπεία αυξήθηκε από 300 σε 400

Pirate Hat
 • Δεν κλέβει πλέον χρυσό στους σκοτωμούς
 • Μπορεί να ενεργοποιηθεί για να σκάψει για bounty rune με 100% ποσοστό επιτυχίας. Επαναφόρτιση 40