Workshop vật phẩm Dota 2
Trang hướng dẫn chính

Hàng ngàn vật phẩm đã được tạo và đăng tải lên Workshop vật phẩm Dota 2 bởi các thành viên cộng đồng như bạn. Nếu bạn có Dota 2, Steam Workshop now makes it easier than ever for you to submit finished 3D models of items or 2D images for a chance to have them accepted and incorporated into the actual game. Not only do makers of chosen items get to see their ideas come to life in Dota 2, they also receive a share of their items' sales from the Dota 2 store. Additionally, illustrators have the opportunity to create and participate in the revenue of 2D merchandise designs.

Trang chủ có những mục chứa một lượng lớn các hướng dẫn để giúp bạn làm vật phẩm cho Workshop vật phẩm Dota 2 của Steam.BẮT ĐẦULOẠI ĐĂNG TẢIQUY ĐỊNH SÁNG TẠO TÀI SẢN TRÍ TUỆĐỆ TRÌNH VẬT PHẨM VÀ XỬ LÝ SỰ CỐTÀI NGUYÊN CỘNG ĐỒNG DOTA 2